1

Promo 1

Zabytkowa Huta Żelaza w Chlewiskach
Muzeum Techniki

2

Pałac Odrowążów

3

Zabytkowy Kościół z 1121r.

4

Zabytkowy zegar z 1902r.

Serdecznie witamy

W razie jakichkolwiek zapytań lub w celu
uzyskania pomocy, prosimy o kontakt.

 

Urząd Gminy w Chlewiskach
ul. Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska


dane kontaktowe
Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach

tel: 486287040

Dyrektor: Teresa Marciniak

http://www.chlewiska.pl/podstrona_gminny_osrodek_kultury.html
https://www.facebook.com/Gminny-Ośrodek-Kultury-w-Chlewiskach

Chlewiska, dn. 25.05.2018r.

Klauzula informacyjna dla klientów Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach, reprezentowany przez Dyrektora GOK z siedzibą w Chlewiskach przy ul. Czachowskiego 54/1, nr tel. 048 628 70 40, adres e-mail: gokchlewiska@interia.pl,

 • w Gminnym Ośrodku Kultury w Chlewiskach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, Pani Agnieszka Radtke, z którym można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: iodgok@chlewiska.pl ,

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,

 • posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • podanie danych osobowych wynikających wprost z przepisów jest obligatoryjne. W przypadku, gdy w danych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.Klauzula informacyjna dla uczestników zajęć, rodziców/opiekunów prawnych, uczestników wszystkich wydarzeń organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informuję, że:


 • Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach, reprezentowany przez Dyrektora GOK z siedzibą w Chlewiskach przy ul. Czachowskiego 54/1, nr tel. 048 628 70 40, adres e-mail: gokchlewiska@interia.pl,

 • w Gminnym Ośrodku Kultury w Chlewiskach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, Pani Agnieszka Radtke, z którym można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: iodgok@chlewiska.pl

 • Pani/Pana dane osobowe oraz dzieci przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań jednostki , tj.w celu realizacji zadań statutowych( m.in. organizacja warsztatów edukacyjnych, zajęć, konkursów, a także organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych oraz prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjno-promocyjnych dotyczących Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach itp. ) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., określonych m.in. w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jedn. Dz.U. Z 28 kwietnia 2017 r. poz. 862) oraz wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.


 • Pani/Pana dane osobowe oraz dzieci przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

 • posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • podanie danych osobowych wynikających wprost z przepisów jest obligatoryjne. W przypadku, gdy w danych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.

Klauzula informacyjna dla czytelników GBP w Chlewiskach i filii GBP w Pawlowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informuję, że:

 • 1) Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach, reprezentowany przez Dyrektora GOK z siedzibą w Chlewiskach przy ul. Czachowskiego 54/1, nr tel. 048 628 70 40, adres e-mail: gokchlewiska@interia.pl,

 • w Gminnym Ośrodku Kultury w Chlewiskach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, Pani Agnieszka Radtke, z którym można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: iodgok@chlewiska.pl.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki oraz na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi GOK zawarł stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych.

 • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę oraz dla osób korzystających z czytelni 5 lat od daty upływu ważności karty;

 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Chlewiskach jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono:  2 komputery stacjonarne, 2 monitory, 2 laptopy  (1 laptop dla filii w Pawłowie), urządzenie wielofunkcyjne, program antywirusowy, Microsoft Office Standard. Koszt ogółem zadania wynosił 11 870 zł, z tego 10 015 zł dofinansowania z Instytutu Książki.

 


 

Gminna Biblioteka w Chlewiskach bierze udział w nowej edycji projektu Mała książka - wielki człowiek”. Bezpłatna Wyprawka Czytelnicza dla każdego przedszkolaka.

Gminna Biblioteka Publiczna w Chlewiskach oraz filia w Pawłowie serdecznie zachęcają do wzięcia udziału w kolejnej odsłonie kampanii „Mała książka – wielki człowiek” w bibliotece. Edycja2021/2022. Opiekunami projektu jest bibliotekarka oddziału dziecięcego GBP w Chlewiskach Izabela Stachura , a w filii w Pawłowie Jolanta Kołodziej.

Kampania „Mała książka - wielki człowiek” przypomina o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem.

Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi bibliotekę, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika.

Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze.

Pamiętajcie, że miłość do czytania jest prezentem na całe życie!


 

 

 

 

 

 

 Procedura bezpieczeństwa dla uczestników wydarzeń, spotkań i zajęć organizowanych na terenie Domu Kultury w Chlewiskach i świetlic prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury obowiązująca od dnia

26. 05.2021 r. do odwołania

 

 1. Niniejsza procedura (zwana dalej Procedurą) winna być stosowana wraz z obowiązującymi regulaminami (zwanymi dalej regulaminami) na terenie: Domu Kultury w Chlewiskach, świetlic w: Ostałówku, Ostałowie, Broniowie, Załawie, Pawłowie, Woli Zagrodniej, Hucie, Skłobach, Stefankowie.

 2. W związku z obecną sytuacją epidemiczną na terenie w/w świetlic wznawia się organizację wydarzeń, spotkań, zajęć zgodnie z obowiązującymi warunkami.

   

Opracowana na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

 2. § 9 ust 20, 22 i 27 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.05.2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021, poz.861) i § 1 pkt 6 b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.05.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów, zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 905)

 3. Wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce;

 

 

CEL PROCEDURY: Podstawowym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wydarzeń, spotkań i zajęć organizowanych na terenie Domu Kultury w Chlewiskach i świetlic prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach obowiązująca od dnia 26.05.2021 r. do odwołania.

 

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY:

 1. Przedmiotem procedury jest określenie zasad bezpieczeństwa pracy, organizacji imprez, spotkań, zajęć, a także procedur postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestników wydarzeń, spotkań, zajęć.

 2. Procedura winna być stosowana przez: uczestników imprez, spotkań, zajęć, organizowanych na terenie Domu Kultury w Chlewiskach i świetlic prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury (zwanych dalej uczestnikami), pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach i (zwanych dalej pracownikami).

   

  § 1

  ZASADY OGÓLNE

 

 1. Uczestnictwo w wydarzeniu, spotkaniu, zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.

 2. Przy wejściu na wydarzenie, zajęcia, spotkanie każdy uczestnik jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa, dokonania dezynfekcji rąk, w miejscach do tego wyznaczonych.

 3. Przed wejściem na wydarzenie, zajęcia, spotkanie każdy uczestnik jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

 4. Administratorem danych uczestników złożonych w treści oświadczeń jest Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia imprez, zajęć, spotkań i zachowania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego. Oświadczenie będzie przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie.

 5. W trakcie organizowanych w budynkach GOK imprez, zajęć, spotkań uczestnicy zobowiązani są do przechowywania odzieży wierzchniej i innych przedmiotów przy sobie.

 

§ 2

 

ZASADY ORGANIZACJI WYDARZEŃ Z UDZIAŁEM PUBLICZNOŚCI W POMIESZCZENIACH DOMU KULTURY I ŚWIETLIC

 

1. Udział uczestników w wydarzeniach organizowanych w pomieszczeniach Domu Kultury i świetlic jest dopuszczalny pod warunkiem:

a) bezwzględnego nakazu zasłaniania ust i nosa obowiązującego w trakcie całego wydarzenia, od chwili wejścia do budynku do chwili opuszczenia budynku,

b) udostępnienia uczestnikom co drugiego miejsca w sali, przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami,

c) przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

d) podczas organizacji wydarzenia pracownicy są wyposażeni w odpowiednie środki ochrony osobistej (maseczki, środki do dezynfekcji rąk), a w przypadku konieczności dokonania weryfikacji uczestników wydarzenia każdy z pracowników jest zobowiązany do dezynfekcji rąk po każdym kontakcie dotykowym z uczestnikiem wydarzenia.

2. We wszystkich pomieszczeniach w Domu Kultury i świetlicach obowiązuje nakaz zachowania dystansu m. in. 1,5 metra.

§ 3

 

ZASADY REALIZOWANIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I ANIMACYJNYCH W POMIESZCZENIACH DOMU KULTURY I ŚWIETLICACH

 

1. Udział uczestników w zajęciach edukacyjnych i animacyjnych w pomieszczeniach domu kultury i świetlic jest dopuszczalny pod warunkiem:

a) udziału nie więcej niż 15 osób,

b) zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami,

c) realizowania przez uczestników nakazu zakrywania ust i nosa,

d) dostosowania się przez uczestników do aktualnie obowiązujących przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w zakresie spożywania pokarmów i napojów.

 

ZASADY ORGANIZACJI WYDARZEŃ NA OTWARTYM POWIETRZU

 

1. Udział uczestników w wydarzeniu na otwartym powietrzu wymaga :

a) zachowania 1,5 - metrowej odległości pomiędzy uczestnikami wydarzenia,

b) udział w wydarzeniu nie więcej niż 150 osób.

 

§ 5

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POTWIERDZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-COV-2 UCZESTNIKA LUB OBSŁUGI WYDARZENIA

 

W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub pracownika, organizator:

a) udostępni Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej listę uczestników i pracowników;

b) stosował będzie wytyczne zawarte w procedurach bezpieczeństwa wprowadzonych Zarządzeniem Nr 10/2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach z dnia 05.06.2020 roku

§ 6

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 21.05.2021 r. do odwołania.

2. Wszelkie zmiany w niniejszej procedurze mogą być wprowadzone w trybie w jakim zostały wprowadzone.

Procedura postępowania dla pracowników w związku z ochroną przed transmisją zakażeń SARS-COV2

1.Wyeliminować kontakt klienta z klamkami, uchwytami.

 1. Pozostawić otwarte drzwi . Po wejściu i wyjściu klientów jak najczęstsza dezynfekcja urządzeń takich jak: klamki, używane przez klientów uchwyty, inne urządzenia.

 2. Dopilnować i informować klientów o:

  - konieczności dezynfekcji rąk środkami do tego celu wystawionymi przy wejściu na stoliku ,

  - zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy klientami.

 3. Po zakończonym dniu pracy dezynfekcja muszli klozetowej, umywalki, baterii, przepłukiwanie podłóg wodą ze środkiem do dezynfekcji, dezynfekcja krzesełek.

Procedura postępowania dotycząca wszystkich pracowników GOK w Chlewiskach.

 

 1. Należy dochowywać w miarę możliwości dystansu pomiędzy pracownikami w wymiarze 1,5 m.

 2. Pracownikom mającym kontakt z użytkownikami zostaną udostępnione środki ochrony indywidualnej ( maseczki, rękawice jednorazowe), w jakich winni przebywać podczas wykonywania swoich obowiązków i preparaty do dezynfekcji rąk, których należy używać jak najczęściej.

 3. Wytyczne dla pracowników:

  a) Przed rozpoczęciem pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem oraz dokonać ich dezynfekcji;

  b) Należy nosić osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków;

  c) Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (min. 1,5 m) ;

  d) Należy regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min 60%);

  e) Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce;

  f) Należy starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu;

  g) Należy dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy;

  h) Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł;

  i) Regularnie( kilka razy w ciągu dnia) należy czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy basenu np. klamki, drzwi, poręcze, blaty;

  j) Należy unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

 

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach w trakcie trwania epidemii COVID - 19

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH KULTURALNYCH:

 1. Uczestnictwo w wydarzeniach oznacza akceptację niniejszego regulaminu i obowiązek jego przestrzegania.

 1. GOK udostępnia publiczności możliwą w danym czasie liczbę miejsc zgodną z obowiązującymi w danym czasie regulacjami prawnymi. Uczestnicy mogą zajmować tylko wyznaczone miejsca z uwzględnieniem odpowiedniego dystansu zgodnym z aktualnym stanem prawnym.

 1. Obowiązek zachowania dystansu między uczestnikami nie dotyczy:

a. osób, które uczestniczą w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13. roku życia;

b. osób, które uczestniczą w wydarzeniu z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

c. osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

 1. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.

 1. W wydarzeniach mogą uczestniczyć osoby zdrowe bez objawów chorobowych typu kaszel, gorączka itp.

 1. Uczestnicy zobowiązani są do podania pracownikowi GOK swoich danych kontaktowych, przed wejściem do obiektu, w którym odbywa się wydarzenie na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w związku z epidemią COVID 19 w Polsce.

 1. Osoby do 13 roku życia muszą pozostawać pod opieką osoby pełnoletniej.

 2. Przed wejściem do obiektu i do sali, w której odbywa się wydarzenie należy zachować1 dystans zgodny z aktualnym stanem prawnym, tak samo przy opuszczaniu budynku.

 3. Zaraz po wejściu do obiektu, uczestnicy mają obowiązek dezynfekcji dłoni.

 4. Wejście na salę, w której odbywa się prezentacja będzie możliwe na 30 min. przed jej rozpoczęciem.

 5. Uczestnicy są zobowiązani bezwzględnie przestrzegać zaleceń pracowników GOK. Nieprzestrzeganie zaleceń może skutkować wyproszeniem z obiektu.

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO/ UCZESTNIKA IMPREZ KULTURALNYCH/ ROZRYWKOWYCH W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-CoV-2 ORGANIZOWANYCH PRZEZ GOK

Imię i nazwisko  uczestnika : ………………………………………….

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego (tylko niepełnoletni uczestnicy): ………………………..

Oświadczam, że: 1. Zostałem zapoznany z obowiązującymi procedurami imprez stacjonarnych i plenerowych organizowanych przez GOK i zobowiązuję do ich przestrzegania, zapoznania z nimi dziecka oraz wyrażam zgodę na udział dziecka w imprezie zgodnie z procedurami.

2. W ciągu ostatnich 14 dni dziecko nie było nadzorowi epidemiologicznemu (kwarantannie), jak również dziecko nie miało kontaktu z osobą poddaną nadzorowi epidemiologicznemu.

3. W ciągu ostatnich 14 dni dziecko nie wróciło z wyjazdu zagranicznego, jak również żadna z osób, z którą dziecko miało kontakt, nie wróciła z wyjazdu zagranicznego.

4. W ciągu ostatnich 14 dni nie występowały u dziecka objawy takie jak: gorączka, suchy kaszel, duszności lub inne wskazujące na chorobę zakaźną.

5. Zobowiązuję się do pilnego poinformowania GOK w przypadku wystąpienia zdarzeń lub powzięcia wiedzy o zdarzeniach opisanych w pkt. 2-4 niniejszego oświadczenia po terminie jego podpisania. Jestem świadomy/-a, że mogą mieć one wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, pracownikom, innym rodzicom dzieci ubiorących udział w wydarzeniu kulturalnym/rozrywkowym.

6. Zobowiązuje się do przestrzegania wewnętrznych regulacji GOK związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych. , w tym Regulaminu imprez stacjonarnych i plenerowych.

7. Rozumiem, że opuszczanie miejsca zamieszkania zwiększa prawdopodobieństwo zakażenia wirusem SARS CoV-2. Jestem świadomy, że pomimo stosowania przez GOK szczególnych środków ochronnych nie powoduje to całkowitego wyeliminowania ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2.

8. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy i nie istnieją żadne przeciwskazania zdrowotne do udziału mojego dziecka w imprezie organizowanej przez GOK. Ponoszę pełną odpowiedzialność za niniejszą decyzję wyrażenia zgody.

9. W przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 wyrażam zgodę na podjęcie przyjętych przez placówkę wewnętrznych procedur bezpieczeństwa i odbioru dziecka z izolatki w najszybszym możliwym czasie (do 30 min).

10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych mojego dziecka w celu budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach.


Miejscowość,  …………………..                      data Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Klauzula informacyjna

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako RODO, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach, ul. Czachowskiego54/1, tel. 48 6287040, e- mail gokchlewiska@interia.pl, reprezentowany przez Dyrektor Teresę Marciniak.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e - mail: iodgok@chlewiska.pl

3. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych dziecka oraz jego rodziców/opiekunów prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej) oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego) w zw. z art. 30a oraz art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).

4. Dane osobowe będą wykorzystywane w celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki, realizacji zajęć specjalistycznych- wydarzeń kulturowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednakże ich brak będzie skutkował niemożliwością realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 4.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator może również udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom realizującym cele Administratora na podstawie jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia obowiązywania stanu epidemii.

  8.Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

  9. Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

  a. prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania kopii swoich danych,

  b. prawo do sprostowania danych,

  c. prawo do ograniczenia przetwarzania,

  d. prawo do wniesienia sprzeciwu.

  10. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

  

WYDARZENIA KULTURALNE – OGRANICZENIA


Ważne!

Od 13 czerwca możliwa będzie sprzedaż oraz spożywanie jedzenia i picia w kinach, teatrach, na koncertach oraz w innych instytucjach kultury i rozrywki.

Od 26 czerwca zmieni się limit osób w kinach, teatrach i parkach rozrywki – maksymalnie 75 proc. obłożenia oraz w bibliotekach – 1 os. na 10 m2.

Domy i ośrodki kultury

Prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice jest dopuszczalne na otwartym powietrzu oraz w pomieszczeniach, pod warunkiem udziału nie więcej niż 15 osób, zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami, zapewnienia, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa oraz zapewnienia, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.

 

Biblioteki

Możliwość udostępniania zbiorów, pod warunkiem przebywania w bibliotece nie więcej niż 1 osoby na 15 m² powierzchni, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki należy zamieścić informację o limicie osób.

Prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na organizacji spotkań i wydarzeń jest dopuszczalne w pomieszczeniach, pod warunkiem zapewnienia:

 • udziału nie więcej niż 15 osób, przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami;

 • aby uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa;

 • aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.

Obowiązuje do 25 czerwca

 


WYDARZENIA KULTURALNE – OGRANICZENIA

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Domy i ośrodki kultury

 • zakaz działalności związanej z udziałem publiczności, w tym prowadzenia działalności edukacyjnej, projekcji filmów oraz organizowania koncertów i wernisaży

 • możliwość prowadzenia działań edukacyjnych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość

 • możliwość organizowania wydarzeń online

 • możliwość prowadzenia działań takich jak próby i ćwiczenia (niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych) przez zorganizowane grupy artystyczne

Obowiązuje do 14 maja

Od 15 maja prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice jest dopuszczalne wyłącznie na otwartym powietrzu, pod warunkiem udziału nie więcej niż 15 osób, zachowania odległości 1,5 m p